Collie - vanhan, perinteisen työ- ja palveluskoirarodun edustaja – on tänä päivänä suhteellisen harvinainen näky palveluskoirakokeissa. 1950-, 1960- ja vielä 1970 -luvuilla colliet kahmivat suuren osan palveluskoirien SM-mitaleista, ja collie oli eräs arvostetuimmista palveluskoiraroduista maassamme. Nykyisin kunnianhimoisimmat pk-harrastajat eivät juurikaan arvosta collieta harrastuskoirana, ja harrastuskiinnostuksen vähyys ei riitä innostamaan kasvattajia  palveluskoiraominaisuuksien painottamiseen jalostustyössään. Mikä siis on tämän kehityksen syy, ja mikä on sen seuraus?

Loppuvuodesta 2008 joukko collieharrastajia kerääntyi sysipimeän syysillan päätteeksi takkatulen loimussa keskustelemaan rotujemme nykytilasta, tulevaisuudesta ja keinoista, joilla kehitykseen voitaisiin vaikuttaa. Lopputuloksena halusta tarttua toimeen rodun parhaaksi syntyi Aktiivicolliet ry; yhdistys, jonka tavoitteena ja toimenkuvana on nimensä mukaisesti tehdä parhaansa Toimivan Collien puolesta.

Aktiivicollie

Yhdistyksen tavoitteet:

- edistää pitkä- ja lyhytkarvaisen collien asemaa toimivana ja monipuolisena  palveluskoirana

Collie on yksi Suomen vanhimmista palveluskoiraroduista – rotu sai pk-oikeudet 1.9.1949, ja palveluskoirakokeesta tuli pitkä- ja lyhytkarvaisten collieiden rodunomainen koe. Colliet ovat vuosikymmenten varrella kilpailleet kaikkien kansallisten palveluskoiralajien ylimmissä luokissa ja saavuttaneet erinomaista menestystä SM-tasolla saakka. Molemmissa roduissa myös toko ja agility ovat jatkuvasti kasvattaneet suosiotaan, ja uusimpana aluevaltauksena lajikirjoon voidaan lisätä erikoisjälki (FH).

Hyvästä colliesta on moneksi. Valitettavasti rotujemme maine toimivana palveluskoirana on kuitenkin nykypäivänä jotain muuta kuin voisi toivoa. Collien säilyttäminen henkisesti ja fyysisesti työkykyisenä, hyväluonteisena ja terverakenteisena rotuna vaatii kasvattajilta panostusta koirien käyttöominaisuuksiin, ja tulosten saavuttamiseksi on hyvänkin koiran kanssa tehtävä paljon työtä.

Collien tulevaisuus maineikkaan historiansa arvoisena monitoimikoirana voidaan turvata vain, jos me rodun harrastajat ja kasvattajat pystymme hedelmälliseen yhteistyöhön ja asetamme itsellemme konkreettisia tavoitteita koiriemme luonteellisen tason ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Tie on varmasti pitkä ja kivinen, mutta jokainen saavutettu koulutustunnus, jokainen pienikin menestystarina  on omiaan vahvistamaan nykyisten tai tulevien harrastajien mielikuvaa toimivasta, aidosta palveluskoirasta. Näiden menestystarinoiden toteuttamiseksi kasvattajan jalostustyölleen asettamat luonneominaisuuksia painottavat tavoitteet ovat ensiarvoisen tärkeitä.

- kehittää pitkä- ja lyhytkarvaisen collien luonne- ja palveluskoiraominaisuuksia

Tavoitteellisen jalostustyön päämääränä on luoda sellaisia yksilöitä, jotka ominaisuuksiltaan ovat mahdollisimman lähellä ihanneyksilöä. Collierotujen ihanne-edustajien tulisi olla rakenteeltaan vaivattomasti liikkuvia, terveitä, luonteeltaan vahvahermoisia, toimintakykyisiä ja halukkaita työskentelemään ihmisen kanssa – ominaisuuksia, jotka ovat aina olleet työskentelevälle paimenkoiralle välttämättömiä. Suunnitelmallinen jalostustyö on pitkäjänteinen prosessi, joka vaatii kasvattajalta tietyt tavoitteet ja päämäärät, joita kohti vähitellen pyritään. Noiden tavoitteiden selkiytymiseksi ja omaan kasvatustyöhön liittyvien painotusten valitsemisen helpottamiseksi kasvattajille voidaan tarjota mahdollisuuksia keskustella eri aihepiirien asiantuntijoiden kanssa sekä vaihtaa mielipiteitä muiden kasvattajien ja harrastajien kanssa niin kasvotusten kuin keskustelufoorumienkin välityksellä.

Aktiivicolliet ry järjestää erilaisia luonne- ja koulutuspainotteisia paneelikeskusteluja ja kasvattajapäiviä, joissa voidaan käydä keskusteluja mm. jalostusvalinnoista ja -painotuksista. Lisäksi Aktiivicolliet ry:n internet-sivusto tarjoaa mielipiteidenvaihtoon sopivan keskustelufoorumin. Aktiivicolliet ry ylläpitää pentu- ja jalostusuroslistoja, joissa koirien luonneominaisuuksiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Yhdistyksen tarkoituksena on herättää mahdollisimman laajalti yleistä keskustelua luonteen merkityksestä jalostuksessa sekä luonteenominaisuuksien arvostuksesta jalostusvalinnoissa, ja tätä kautta edesauttaa rotujemme luonneominaisuuksien kehittymistä toivottuun suuntaan.


-
lisätä rodunomaisen kokeen (palveluskoirakoe) arvostusta collieharrastajien   keskuudessa

Menneinä vuosikymmeninä palveluskoirakokeiden arvostus koiraharrastajien keskuudessa oli kiistämätön. Nykyään pk-harrastuksen rinnalle on noussut useita muita lajeja, suosituimpina toko ja agility, joissa colliet ovat menestyneet ilahduttavalla tavalla. Kuitenkin pohdittaessa pk-koesuorituksen koiralta vaatimia ominaisuuksia verrattuna muiden, vaativienkin lajien suorituksiin, on ymmärrettävää, miksi juuri pk-koe on määrätty palveluskoirarotujen rodunomaiseksi kokeeksi. Onnistunut ylimmän luokan pk-koesuoritus edellyttää koiralta hyvien fyysisten ja rakenteellisten ominaisuuksien lisäksi voimakasta työskentelyhalua, toimintakykyä sekä vahvahermoisuutta, sillä koepäivä on usein lukuisten tuntien mittainen, ja suoritus koostuu useista niin fyysisesti kuin henkisestikin vaativista osa-alueista, joissa koira työskentelee paineen alaisena ja joiden välillä sen on pystyttävä täydellisesti rentoutumaan kyetäkseen toimimaan täydellä teholla seuraavassa osa-alueessa. Näiden seikkojen vuoksi palveluskoirakoe on ainoa harrastuslaji, joka selkeästi kuvaa koiran ominaisuuksia myös jalostuksellisessa mielessä.

Tokon ja agilityn kasvattaessa jatkuvasti suosiotaan palveluskoiratoiminta collieroduissa on viime vuosina muuttunut marginaalisen pienen ryhmän harrastukseksi. Ehkä juuri tästä johtuen pk-kokeen yleinen arvostus collieharrastajien ja -kasvattajien keskuudessa on selvästi laskenut. Toko, agility ja pk-harrastus eivät ole millään tavoin toisiaan poissulkevia lajeja, ja Aktiivicolliet ry:n toiminnan tarkoituksena onkin tukea kaikenlaista koulutukseen liittyvää harrastustoimintaa.

Erityistä huolta tunnemme kuitenkin juuri pk-lajien suosion hiipumisesta, onhan palveluskoirakoe collien rodunomaisena kokeena harrastusmuotoisista koelajeista ainoa, jonka hyväksytty suorittaminen on edellytys mm. valionarvon saavuttamiseen.
 
Aktiivicolliet ry:n pyrkimyksenä on tuoda pk-kokeen merkitystä entistä selvemmin esiin sekä monipuolisena harrastuslajina että koiran ominaisuuksien kuvaajana. Pyrimme myös aktivoimaan niin kokeneita harrastajia kuin uusia, pk-harrastuksesta kiinnostuneita collienomistajia osallistumaan harjoituksiin ja tutustumaan pk-lajien monipuoliseen antiin.


- tarjota collieharrastajille toimintaa eri koemuotojen parissa

Aktiivicolliet ry pyrkii järjestämään virallisia palveluskoirakokeita, BH-kokeita, toko-kokeita, luonnetestejä ja mahdollisesti tulevaisuudessa MH-testejä. Epävirallisia harjoituskokeita yhdistys pyrkii toteuttamaan tarpeen mukaan. Aktiivicolliet ry toimii myös yhteistyössä muiden seurojen tai SCY:n ja sen alaosastojen kanssa testien ja kokeiden järjestämiseksi.

Virallisten kokeiden ja katselmusten lisäksi Aktiivicolliet ry järjestää koulutuspäiviä, luentoja, harjoituspäiviä ja -viikonloppuja, lajeihin tutustumista uusille harrastajille ja muuta vastaavaa, koulutusharrastusta aktivoivaa toimintaa. Match-show’t ja/tai open show’t kuuluvat ohjelmistoon toiminnan tukemiseksi. Yhdistyksen tavoitteena on myös auttaa harrastajia verkostoitumaan nykyistä tehokkaammin sekä tarjota aloitteleville harrastajille mahdollisuus oppia kokeneemmilta ja konkareille vertaistukea huipulle pyrkimiseksi. Järjestämämme toiminta on lähtöisin jäsenistön toiveista. Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia ja ideoita!


-
kerätä ja jakaa tietoa erityisesti koirien luonneominaisuuksiin ja kouluttamiseen   liittyen

Suunnitelmallisen jalostustyön tavoitteiden asettamisessa ja niihin pyrkimisessä kasvattajaa auttaa monenlainen tieto rodusta ja sen eri yksilöistä. Eri tahojen keräämää informaatiota on saatavilla suhteellisen paljon, mutta sen kokoaminen ja jalostaminen tarkoituksenmukaiseen käyttöön saattaa olla hyvinkin työlästä. Aktiivicolliet ry:n tavoitteena on koota kasvattajien käyttöön eräänlainen tietopankki, josta on mahdollista vaivattomasti löytää tutkittua tietoa ja koottuja tilastoja jalostustyön tueksi. Tietopankki sisältää aineistoa, tuloksia ja tilastoja mm. luonnetesteistä, palveluskoirakokeista, tokokokeista sekä terveyteen liittyvistä seikoista. Lisäksi yhdistyksen internet-sivuille kootaan valikoima mm. luonneominaisuuksiin ja koulutukseen liittyviä artikkeleita. Erilaisten tapahtumien yhteydessä yhdistys järjestää koirien videotaltiointeja, joihin kuuluvat rakenteeseen, liikuntaan ja luonteeseen keskittyvät osa-alueet. Videoaineisto tallennetaan tietopankkiin.

 


 * * *

 

Aktiivicolliet ry hakee Suomen Kennelliiton, Uudenmaan Kennelpiirin ja Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyyksiä. Emme pyri olemaan rotujärjestömme Suomen Collieyhdistys ry:n kilpailija, vaan tavoitteena on tehdä yhteistyötä kaikin soveltuvin tavoin. Erityisen tärkeäksi koemme yhdistyksemme roolin mielipidevaikuttajana sekä rodun harrastajien ja kasvattajien keskuudessa että positiivisen colliekuvan luomisessa ulkopuolisille.

Aktiivicolliet ry toivottaa tervetulleiksi jäsenikseen kaikki collierotujen ystävät, jotka kokevat tärkeäksi luonneominaisuuksien vaalimisen ja pyrkivät omassa harrastustoiminnassaan toimimaan tavoitteidemme mukaisesti. Yhdistyksen toiminta keskittyy pääsääntöisesti Etelä-Suomeen, mutta jäseneksi voi liittyä asuinpaikasta riippumatta. [Jäsenlomake]